Algemene verhuur voorwaarden 3D-P.nl (verhuur- en verkoop)

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

 1. 3D-P.nl: onderdeel van Jaclang CAO-Online, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Lelystad, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 32129292.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie 3D-P.nl een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. (Huur-/koop)overeenkomst: iedere tussen de wederpartij en 3D-P.nl tot stand gekomen overeenkomst, waarmee 3D-P.nl zich heeft verbonden tot de verhuur en/of verkoop van producten.
 4. Gehuurde/producten: alle in het kader van een huur- of koopovereenkomst door 3D-P.nl aan de wederpartij geleverde of te leveren zaken, waaronder 3D-printers en bijbehorende zaken.
 5. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van 3D-P.nl en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in de onderhavige voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in de onderhavige voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE HUUROVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van 3D-P.nl is vrijblijvend, ook indien dat aanbod een termijn voor aanvaarding bevat.
 2. Aan een aanbod van 3D-P.nl dat een kennelijk fout of vergissing bevat, kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht 3D-P.nl niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. De overeenkomst komt tot door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van 3D-P.nl, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij 3D-P anders aangeeft.
 5. Indien de wederpartij de overeenkomst (mede) namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | INHOUD VAN DE OVEREENKOMST

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, wordt het gehuurde uitsluitend onder feitelijk beheer van 3D-P.nl aan de wederpartij beschikbaar gesteld. In dat geval geschiedt de inwerkingstelling en het overige beheer van het gehuurde tijdens de duur van de huurovereenkomst uitsluitend door 3D-P.nl. Uitsluitend indien er naar het oordeel van 3D-P.nl sprake van is dat de wederpartij het gehuurde zelfstandig kan beheren, zorg kan dragen voor de deugdelijke verpakking daarvan en kan voldoen aan andere door 3D-P.nl te stellen voorwaarden, kan worden overeengekomen dat het gehuurde tijdens de looptijd van de huurovereenkomst, met uitsluiting van 3D-P.nl, onder beheer van de wederpartij blijft.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt de huurovereenkomst aangegaan voor een periode van ten hoogste 24 uren. Indien geen sprake is van hetgeen is bepaald in de laatste zin van het vorige lid, zal 3D-P.nl het gehuurde mee terugnemen na afloop van de gelegenheid waarvoor het gehuurde ter beschikking is gesteld van de wederpartij. Indien het gehuurde onder uitsluitend beheer van de wederpartij verblijft, dient de wederpartij het gehuurde uiterlijk op de overeengekomen dag en volgens de door 3D-P.nl verstrekte instructies weer ter beschikking te stellen van 3D-P.nl, waarbij de kosten van retournering van het gehuurde, waaronder de kosten van verzekering als bedoeld in de volgende zin, voor rekening van de wederpartij komen. De retourzending dient te geschieden door TNT-post, met een verzekerde waarde van ten minste € 2500,-.
 3. Indien het gehuurde niet tijdig weer ter beschikking van 3D-P.nl wordt gesteld, is 3D-P.nl gerechtigd een aanvullende prijs naar rato van de vertraging aan de wederpartij door te berekenen, onverminderd het recht van 3D-P.nl om volledige schadevergoeding te vorderen.
 4. De wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat op het overeengekomen tijdstip en het adres van uitvoering van de overeenkomst c.q. het afleveradres een persoon aanwezig is die 3D-P.nl naar de plaats van uitvoering kan begeleiden. Indien op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip niemand namens de wederpartij aanwezig is, is 3D-P.nl gerechtigd het gehuurde mee terug te (doen) nemen en de transport-/reiskosten bij de wederpartij in rekening te brengen, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de volledige overeengekomen huurprijs.
 5. Indien en voor zover de huur onder feitelijk beheer van de wederpartij plaatsvindt, verklaart de wederpartij het gehuurde in de staat te hebben ontvangen als waarin het gehuurde hem in feitelijk beheer ter beschikking is gesteld.
 6. De wederpartij aan wie het feitelijke beheer van het gehuurde is gegevens, zal als een goed huurder voor het gehuurde zorgdragen. De wederpartij dient het gehuurde te gebruiken in overeenstemming met de bestemming van het gehuurde. Voorts dient de wederpartij het gehuurde, gedurende de periode dat het gehuurde hem ter beschikking staat, in dezelfde staat te houden als waarin het gehuurde aan hem is geleverd.
 7. Indien 3D-P.nl aan de wederpartij omtrent het gebruik van het gehuurde aanwijzingen verstrekt, is de wederpartij gehouden deze aanwijzingen op te volgen.
 8. Het is de wederpartij nimmer toegestaan het gehuurde onder te verhuren of anderszins buiten de locatie van de wederpartij ter beschikking te stellen van derden.
 9. Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en het verloren gaan van het gehuurde dient na ontdekking daarvan onverwijld aan 3D-P.nl te worden medegedeeld.
 10. Indien en voor zover de huur onder feitelijk beheer van de wederpartij plaatsvindt, komt alle risico van verlies en beschadiging van het gehuurde voor rekening van de wederpartij totdat het gehuurde na afloop van de huur feitelijk ter beschikking is gesteld van 3D-P.nl, ook voor zover het gehuurde zich in strijd met het bepaalde in lid 8 feitelijk geheel of gedeeltelijk in de macht van een derde mocht bevinden.
 11. Gehele of gedeeltelijke afstand of overdracht van het gehuurde om niet of onder bezwarende titel, of anderszins, is niet toegestaan. Onverminderd het bepaalde in de vorige zin, draagt de wederpartij in de verhouding tot 3D-P.nl in elk geval de verantwoording en het risico voor gedragingen van diegene(n) aan wie de wederpartij de feitelijke macht over het gehuurde geheel of gedeeltelijk, voor kortere of langere tijd, mocht hebben overgedragen of overgelaten.
 12. De wederpartij is verplicht het gehuurde bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij tegen alle verzekerbare schade, waaronder brand en diefstal, te verzekeren en verzekerd te houden tot het einde van de huurovereenkomst. De uit deze verzekeringsovereenkomst(en) voortvloeiende rechten van de wederpartij jegens de verzekeraar worden reeds hierbij bij voorbaat door wederpartij aan 3D-P.nl geleverd. Op verzoek van 3D-P.nl is de wederpartij verplicht de verzekeringspolis(sen) na ontvangst daarvan in het bezit te stellen van 3D-P.nl en alle premiekwitanties binnen vijf dagen na verval van de premie aan 3D-P.nl ter inzage te geven.
 13. 3D-P.nl is te allen tijde gerechtigd het beheer over het gehuurde uit te (doen) oefenen.
 14. Tenzij uit de aard of strekking van de overeenkomst dwingend anders voortvloeit, zijn alle door 3D-P.nl vermelde uitvoerings- en leveringstermijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van 3D-P.nl treedt niet eerder in dan nadat de huurde 3D-P.nl schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij 3D-P.nl een redelijke termijn wordt gegeven om de overeenkomst alsnog na te komen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

ARTIKEL 5. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. 3D-P.nl is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst 3D-P.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is 3D-P.nl gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Voorts is 3D-P.nl gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van 3D-P.nl kan worden gevergd.
 4. Alle in verband met de opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst te maken extra kosten en geleden schade komen voor rekening van de wederpartij, tenzij dit niet aan hem kan worden toegerekend.
 5. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door 3D-P.nl op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 6. Indien 3D-P.nl de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar en is 3D-P.nl bevoegd het gehuurde onmiddellijk terug te nemen. De kosten van transport die door 3D-P.nl in verband met het terugnemen van het gehuurde worden gemaakt, komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 6.| OVERMACHT

 1. 3D-P.nl is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien hij als gevolg van overmacht gehinderd wordt (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst, zonder dat de wederpartij aanspraak maakt op enige vorm van schadevergoeding. 3D-P.nl doet van de overmachtsituatie zo spoedig mogelijk mededeling aan de wederpartij.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst, voor dat gedeelte waarop de overmacht betrekking heeft, te ontbinden, zonder dat de andere partij aanspraak maakt op enige vorm van schadevergoeding.
 3. Voor reeds geleverde prestaties is de wederpartij, ook in geval van overmacht, de overeengekomen prijs verschuldigd.

ARTIKEL 7. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Alle door 3D-P.nl vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, bestaat de door de wederpartij verschuldigde prijs uit:
 • een starttarief;
 • de huurprijs van het gehuurde per dag;
 • een prijs per dagdeel voor aanwezigheid en begeleiding van 3D-P.nl;
 • reiskosten per kilometer en indien de reistijd van een enkele rit meer dan een uur bedraagt, een vast bedrag per kwartier, waarbij oponthoud in het verkeer voor risico van 3D-P.nl komt;
 • noodzakelijkerwijs te maken extra kosten, zoals parkeerkosten.
 1. Indien en voor zover partijen zulks uitdrukkelijk overeenkomen, wordt een 3D-printer in het kader van een koopovereenkomst aan de wederpartij in eigendom overgedragen tegen de overeengekomen koopprijs. Indien de koop tot stand komt tijdens de looptijd van de huurovereenkomst, worden reeds betaalde huursommen met betrekking tot uitsluitend de 3D-printer, aldus exclusief filament, de prijs voor de aanwezigheid van en begeleiding door 3D-P.nl, de huurprijs van additionele zaken en reiskosten, met de kooprijs verrekend.
 2. Als dagdeel als bedoeld in lid 2 wordt aangemerkt een opeenvolgende periode van 5 uren, exclusief reistijd. Dagdelen worden naar boven afgerond.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op de door 3D-P.nl voorgeschreven wijze.
 4. 3D-P.nl is steeds gerechtigd gedeeltelijke of gehele vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vorderen en niet eerder uitvoering te geven aan de overeenkomst dan dat de betreffende (aan)betaling is volledig is voldaan.
 5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. De wederpartij is vanaf de dag dat het verzuim intreedt over het openstaande bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin is de wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van zijn betalingsverzuim geldende wettelijke rente verschuldigd.
 6. Alle redelijke kosten in verband met gerechtelijke, buitenrechtelijke maatregelen en executiekosten, welke 3D-P.nl voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge de overeenkomst nuttig of nodig mocht achten, komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 8. | AANSPRAKELIJKHEID VAN DE WEDERPARTIJ

 1. Voor zover de wederpartij met uitsluiting van 3D-P.nl het feitelijke beheer over het gehuurde verkrijgt, is de wederpartij tot aan het moment dat het gehuurde weer door 3D-P.nl in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, waaronder mede begrepen schade door verlies, vermissing, verduistering, diefstal en vervreemding van het gehuurde.
 2. In het geval dat de wederpartij met uitsluiting van 3D-P.nl het feitelijke beheer over het gehuurde heeft verkregen en indien het gehuurde, behoudens normale slijtage, in een mindere staat door de wederpartij wordt teruggeleverd dan waarin het ter beschikking is gesteld van de wederpartij, is de wederpartij aansprakelijk voor alle door 3D-P.nl geleden schade.
 3. Bij verlies, vermissing, vervreemding, diefstal of verduistering van het gehuurde is de wederpartij verplicht de dagwaarde van het gehuurde te vergoeden, onverminderd de overige aan 3D-P.nl toekomende wettelijke rechten.
 4. De wederpartij vrijwaart 3D-P.nl van alle aanspraken van derden, van welke aard dan ook, die verband houden met het gebruik van het gehuurde. De wederpartij is verplicht alle redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.

ARTIKEL 9. | AANSPRAKELIJKHEID VAN 3D-P.NL

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van 3D-P.nl, draagt 3D-P.nl geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van het gehuurde.
 2. 3D-P.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in dit artikel toch aansprakelijkheid van 3D-P.nl bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van 3D-P.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan 3D-P.nl toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.
 1. De aansprakelijkheid van 3D-P.nl is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van 3D-P.nl betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van 3D-P.nl nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat onder de gegeven omstandigheden, op grond van de eventueel door 3D-P.nl afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, wordt uitgekeerd.
 2. Alle vorderingen en verweren jegens 3D-P.nl verjaren door verloop van één jaar.

ARTIKEL 10. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. In geval het gehuurde in het kader van een koopovereenkomst aan de wederpartij in eigendom wordt overgedragen, vindt dit artikel toepassing.
 2. Alle door 3D-P.nl geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 3. Het is de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud berust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud berust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht 3D-P.nl hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 5. De wederpartij is verplicht de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand- en waterschade, alsmede tegen diefstal. De polis van deze verzekering zal op eerste verzoek aan 3D-P.nl ter inzage worden gegeven.
 6. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan 3D-P.nl of door 3D-P.nl aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. 3D-P.nl is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 11. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op iedere overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen tussen de wederpartij en 3D-P.nl is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter, zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen de vestigingsplaats van 3D-P.nl aangewezen om van geschillen kennis te nemen.

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. voor meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten